La ELA

La ELA

 

Entrevista a Nel, un dos nosos pilares fundamentais en canto a dar a coñecer esta enfermidade dexenerativa. Todo un exemplo de loita constante.Colaboradores